COMUNICAT PUBLIC DEL SINDICAT LLIBERTARI DE TREBALLADORS DE LA COMARCA DE LA MARINA ALTA CNT-AIT MARINA ALTA

COMUNICAT PÚBLIC (En castellano más abajo)
El Sindicat Llibertari de Treballadors de la Comarca de la Marina Alta, adherit a la CNT-AIT, considera oportú realitzar aquest comunicat, tenint en compte la campanya d’afiliació d’un sindicat pertanyent a la CNT-CIT, sota el lema «Aconsegueix un/a afiliad@, participa i elegeix entre aquests fantàstics regals» (els regals van des d’una cistella de la compra fins a la posada a punt de la bicicleta passant per un massatge en un SPA o una sopar per a dues persones).
Ni que dir té que, aquest tipus d’ofertes són més pròpies de qualsevol empresa a l’ús o d’un club de qualsevol activitat recreativa, que té diferents convenis o tractes de favor amb diferents pimes. Desconeixem què entén per Anarco-sindicalisme aquest sindicat que es reclama com un sindicat de CNT. La veritat és que ens porta sense cura.
Són conceptes contraposats de realitzar sindicalisme: la CNT-CIT utilitza els PTF com a propaganda enganyosa de captació de treballadors i treballadores i la CNT-AIT és una eina de lluita per a la defensa dels mateixos, això es defensa de l’Anarco-sindicalisme. Un anarco-sindicalisme que no necessita d’alliberats encoberts per desenvolupar-se, que no va demanant a treballadors i treballadores davant l’Audiència Nacional per «competència deslleial», que no infla vots per passar el rodet en la resolució d’un tema perquè no necessita imposar sinó convèncer, que no pretén controlar la Internacional per tenir-la com una marioneta al seu gust…
Revisant els acords de l’XI Congrés de la CNT-CIT ens hem percat de dues curiositats:
1a.- L’ article 178 estableix que la CNT no es dissoldrà mentre hi haja 7 sindicats que estiguen en contra de la dissolució. Establint un silogisme ens preguntem ara: com anàvem a dissoldre la Confederació Regional de Llevant els 7 sindicats que preteníem continuar adherits a la CNT-AIT si sabíem que el Secretariat Permanent del Comitè Confederal, que tramitava inorgànicament la documentació del sindicat oferent que es proposava llavors expulsar-nos, estava a més vulnerant des de desembre de 2013 l’acord de Congrés de no entregar els diners de les quotes fixes destinades a l’AIT amb el seu SG flipant amb Pocholo Martinez-Bordiu?
La resposta ja no importa. Aquest sindicat de «CNT» amb una campanya d’afiliació tan «particular» està adherida on desitja i el SLTCMA de la Marina Alta també. Ells/es amb alliberats encoberts i els seus milers de milions de vots i, nosaltres amb els Principis, Tàctiques i Finalitats de la CNT-AIT.
2a.- Ha desaparegut l’acord sobre Patrimoni i Tresoreria del X Congrés de la CNT. Aquest resava així: «En cap cas, cap comitè de la CNT convertirà en capital els diners recaptats per tal d’aconseguir una plusvàlua, doncs la CNT és contrària al capitalisme i a la idea d’especulació i tots els diners seran invertits a propagar la idea i l’acció revolucionària».
Sobra més comentaris. La supressió d’aquest acord parla per si sola.
Per això i més raons, ens sentim afortunats de ser membres de la CNT-AIT i no de la CNT-CIT.
¡Treballador, treballadora no et deixis enganyar, ANARCOSINDICALISME SEMPRE! ¡VIXCA LA CNT-AIT!
Sindicat Llibertari de Treballadors de la Comarca de la Marina Alta de la CNT-AIT.

. COMUNICADO PÚBLICO
El Sindicato Libertario de Trabajadores de la Comarca de la Marina Alta, adherido a la CNT-AIT, considera oportuno realizar este comunicado, habida cuenta de la campaña de afiliación de un sindicato perteneciente a la CNT-CIT, bajo el lema “Consigue un/a afiliad@, participa y elige entre estos fantásticos regalos” (los regalos van desde una cesta de la compra hasta la puesta a punto de la bicicleta pasando por un masaje en un SPA o una cena para dos personas).
Ni que decir tiene que, este tipo de ofertas son más propias de cualquier empresa al uso o de un club de cualquier actividad recreativa, que tiene diferentes convenios o tratos de favor con diferentes pymes. Desconocemos qué entiende por Anarco-sindicalismo ese sindicato que se reclama como un sindicato de CNT. La verdad es que nos trae sin cuidado. Afortunadamente el SLTCMA de la CNT-AIT nada tiene que ver con ese sindicato,
Son conceptos contrapuestos de realizar sindicalismo: la CNT-CIT utiliza los PTF como propaganda engañosa de captación de trabajadores y trabajadoras y la CNT-AIT es una herramienta de lucha para la defensa de los mismos, esto es defensa del Anarco-sindicalismo. Un anarco-sindicalismo que no necesita de liberados encubiertos para desarrollarse, que no va demandando a trabajadores y trabajadoras ante la Audiencia Nacional por “competencia desleal”, que no infla votos para pasar el rodillo en la resolución de un tema porque no necesita imponer sino convencer, que no pretende controlar a la Internacional para tenerla como una marioneta a su antojo…
Revisando los acuerdos del XI Congreso de la CNT-CIT nos hemos percatado de dos curiosidades:
1ª.- El artículo 178 establece que la CNT no se disolverá mientras haya 7 sindicatos que estén en contra de la disolución. Estableciendo un silogismo nos preguntamos ahora ¿cómo íbamos a disolver la Confederación Regional de Levante los 7 sindicatos que pretendíamos continuar adheridos a la CNT-AIT si sabíamos que el Secretariado Permanente del Comité Confederal, que tramitaba inorgánicamente la documentación del sindicato ofertante que se proponía entonces expulsarnos, estaba además vulnerando desde diciembre de 2013 el acuerdo de Congreso de no entregar el dinero de las cuotas fijas destinadas a la AIT con su SG flipando con Pocholo Martinez-Bordiu?
La respuesta ya no importa. Ese sindicato de “CNT” con una campaña de afiliación tan “particular” está adherida donde desea y el SLTCMA de la Marina Alta también. Ellos/as con liberados encubiertos y sus miles de millones de votos y, nosotros con los Principios, Tácticas y Finalidades de la CNT-AIT.
2ª.- Ha desaparecido el acuerdo sobre Patrimonio y Tesorería del X Congreso de la CNT. Este rezaba así: “En ningún caso, ningún comité de la CNT convertirá en capital el dinero recaudado con el fin de lograr una plusvalía, pues la CNT es contraria al capitalismo y a la idea de especulación y todo el dinero será invertido en propagar la idea y la acción revolucionaria”.
Sobran más comentarios. La supresión de este acuerdo habla por sí sola.
Por eso y más razones, nos sentimos afortunados de ser miembros de la CNT-AIT y no de la CNT-CIT.
¡Trabajador, trabajadora no te dejes engañar, ANARCOSINDICALISMO SIEMPRE! ¡VIVA LA CNT-AIT!
Sindicato Libertario de Trabajadores de la Comarca de la Marina Alta de la CNT-AIT.

Esta entrada fue publicada en Sin categoría. Guarda el enlace permanente.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *